1982 Boston Whaler Series

1982 Boston Whaler Frontier
1982 Boston Whaler Harpoon
1982 Boston Whaler Montauk
1982 Boston Whaler Newport
1982 Boston Whaler Outrage
1982 Boston Whaler Revenge
1982 Boston Whaler Sport
1982 Boston Whaler Standard
1982 Boston Whaler Striper
1982 Boston Whaler Tender