1988 IMP Marine Series

1988 IMP Marine Ashanti
1988 IMP Marine Constitution
1988 IMP Marine Eleganza
1988 IMP Marine Fish
1988 IMP Marine Sports