1989 IMP Marine Series

1989 IMP Marine Ashanti
1989 IMP Marine Eleganza
1989 IMP Marine Europa
1989 IMP Marine Express
1989 IMP Marine Sportsman