1990 IMP Marine Series

1990 IMP Marine Ashanti
1990 IMP Marine Elante
1990 IMP Marine Eleganza
1990 IMP Marine Europa
1990 IMP Marine Express
1990 IMP Marine Sportsman