1995 Key Largo by Marine Mfg. Series

1995 Key Largo by Marine Mfg. KL