1996 Key Largo by Marine Mfg. Series

1996 Key Largo by Marine Mfg. KL
1996 Key Largo by Marine Mfg. Skiff