Key Largo by Marine Mfg. KL - KL Flitedeck 220F Years