Key Largo by Marine Mfg. Skiff - KL 1570 Skiff Years