Key Largo by Marine Mfg. Skiff - KL 1700 Skiff Years