1971 Penn Yan Marine Series

1971 Penn Yan Marine Avenger
1971 Penn Yan Marine Barracuda
1971 Penn Yan Marine Explorer
1971 Penn Yan Marine Explorer Cuddy
1971 Penn Yan Marine Imperial
1971 Penn Yan Marine Sabre
1971 Penn Yan Marine Sportsman
1971 Penn Yan Marine Toronado
1971 Penn Yan Marine Vindicator