1972 Penn Yan Marine Series

1972 Penn Yan Marine Avenger
1972 Penn Yan Marine Barracuda
1972 Penn Yan Marine Explorer
1972 Penn Yan Marine Explorer Cuddy
1972 Penn Yan Marine Explorer Open
1972 Penn Yan Marine Express Cuddy
1972 Penn Yan Marine Imperial
1972 Penn Yan Marine Montego
1972 Penn Yan Marine Sabre
1972 Penn Yan Marine Sportsman
1972 Penn Yan Marine Vindicator