1973 Penn Yan Marine Series

1973 Penn Yan Marine Avenger
1973 Penn Yan Marine Barracuda
1973 Penn Yan Marine Explorer
1973 Penn Yan Marine Explorer Cuddy
1973 Penn Yan Marine Explorer Open
1973 Penn Yan Marine Imperial
1973 Penn Yan Marine Montego
1973 Penn Yan Marine Montego Cuddy
1973 Penn Yan Marine Sabre
1973 Penn Yan Marine Sportsman
1973 Penn Yan Marine Vindicator