1983 Penn Yan Marine Series

1983 Penn Yan Marine Angler
1983 Penn Yan Marine Gamefish
1983 Penn Yan Marine Open Fisherman
1983 Penn Yan Marine Sportfisher
1983 Penn Yan Marine Sportfisherman
1983 Penn Yan Marine Tournament
1983 Penn Yan Marine Walkaround