2000 Penn Yan Marine Series

2000 Penn Yan Marine Adventurer
2000 Penn Yan Marine Aggressor
2000 Penn Yan Marine Avenger
2000 Penn Yan Marine Commander
2000 Penn Yan Marine Competitor
2000 Penn Yan Marine Explorer
2000 Penn Yan Marine Gamefish
2000 Penn Yan Marine Hunter
2000 Penn Yan Marine Intruder
2000 Penn Yan Marine Invector
2000 Penn Yan Marine Legend
2000 Penn Yan Marine Persuader
2000 Penn Yan Marine Predator
2000 Penn Yan Marine Prowler
2000 Penn Yan Marine Q
2000 Penn Yan Marine QC
2000 Penn Yan Marine QS
2000 Penn Yan Marine Rampage
2000 Penn Yan Marine Rogue
2000 Penn Yan Marine Savage
2000 Penn Yan Marine Shadow
2000 Penn Yan Marine Spector
2000 Penn Yan Marine Stalker
2000 Penn Yan Marine Storm
2000 Penn Yan Marine Swift
2000 Penn Yan Marine Thunder