1983 Phantom Series

1983 Phantom Mirage
1983 Phantom Mystic
1983 Phantom Satan
1983 Phantom Spirit
1983 Phantom Striper
1983 Phantom Tri-Hull
1983 Phantom Warlock