1987 Phantom Series

1987 Phantom Bass
1987 Phantom Fish
1987 Phantom Party
1987 Phantom Striper
1987 Phantom Tri

1987 Phantom Other Models...