1988 Phantom Series

1988 Phantom Bass
1988 Phantom Fish
1988 Phantom Party
1988 Phantom Spirit
1988 Phantom Striper
1988 Phantom Tri

1988 Phantom Other Models...